Reklamace a vrácení zboží

Postup při uplatnění reklamace nebo vrácení zboží

Vyberte níže, o jaký případ se bude jednat. Po zadání pošlete produkt zpět na naši adresu a reklamaci se budeme snažit vyřešit co nejrychleji.

 

 

Zboží řádně zabalte s průvodním listem tak, aby nedošlo k poškození při přepravě, na balík napište "REKLAMACE" nebo "VRATKA" a zašlete ho na adresu:

ITvlaky.cz - Pavel Kozojed
Novosady 1382
769 01 Holešov

Vrácené zboží nezasílejte dobírkou a také ne ZÁSILKOVNOU! Zásilky zaslané dobírkou nebudou přijaty. ZÁSILKOVNA často i přes vybranou službu nedoručuje na adresu a nechává balíky na výdejním místě, kam se kvůli nevhodné otvírací době nedostaneme a zásilky se pak vrací.

Reklamační řád

Tento reklamační řád upravuje vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost Pavel Kozojed, IČ 68004231, DIČ CZ7205024145, se sídlem Jiráskova 82, 763 16 Fryšták, jako prodávající (dále jen „Prodávající“) a na straně druhé je spotřebitel (dále jen „Spotřebitel“).

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti uzavírá smlouvu.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku). Prodávající odpovídá Spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady.

Ustanovení v Reklamačním řádu se nevztahují na zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena, ujednána a na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.  

Záruka se nevztahuje na díly podléhající přirozenému opotřebení a závady vzniklé dopravou, nevhodným skladováním či nešetrným nebo neodborným zacházením.

Spotřebitel může svá práva z vadného plnění uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. Spotřebitel svá práva z vadného plnění uplatní bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada.

Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud Spotřebitel zboží užívá, i když o vadě ví.

Práva z vadného plnění uplatňuje Spotřebitel u prodávajícího na adrese jeho provozovny, tj. Pavel Kozojed, Novosady 1382, 76901 Holeošov, nebo náměstí Míru 383, 76316 Fryšták.

Za datum uplatnění reklamace se považuje datum, kdy Spotřebitel projevil vůli reklamovat zboží (písemně, telefonicky). Doporučujeme reklamace řešit výhradně e-mailem nebo písemnou korespondencí, kdy je dohledání data uplatnění reklamace bezproblémové a jasné. 

V případě, že má zboží v záruční době prokazatelně neodstranitelnou vadu, která zcela znemožňuje užití zboží, má Spotřebitel právo na výměnu zboží za zboží stejné nebo obdobné jakosti, kvality a druhu, také může odstoupit od smlouvy či požadovat přiměřenou slevu. Pokud to povaha zakoupeného produktu a závada dovoluje, má Spotřebitel samozřejmě nárok na opravu či doplnění.

Záruka se vztahuje na zboží zakoupené u nás a na jeho vady. Pokud zjistíme při diagnostice závady, že závada byla způsobena produktem, který nebyl zakoupený u nás, nebo neodborným zásahem, nebude záruka uznána. V případě reklamace zboží, které bylo upraveno na přání zákazníka, se do 30 dnů vyřídí reklamace vadného produktu. 

Spotřebitel také odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Pokud požadujete u produktu více práce, jako je např. ozvučení, nahrání zvuků do dekodéru, programování atd., je nutné počítat s tím, že tyto práce zaberou několik dní navíc. Pokud trváte na vyřízení do 30 dnů, tyto úpravy nemusí být provedeny.

O vyřízení reklamace může Prodávající informovat Spotřebitel buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. V případě, že byla reklamace zaslána přepravní službou, bude automaticky zaslána zpět Spotřebiteli.

Pokud si Spotřebitel nevyzvedne zboží z vyřízené reklamace do 6 měsíců ode dne, kdy byl o vyřízení informován, vyhrazuje si Prodávající právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.

V případě zaslání reklamace bez zadání do online formuláře nás prosím kontaktujte na reklamace@itvlaky.cz. Je nutné, abyste do balíku vložili krátký průvodní dopis, který bude obsahovat Vaše jméno a příjmení, kontakt (telefon, e-mail), popis závady a číslo faktury nebo objednávky na reklamované zboží.  O přijetí zboží a dalším postupu reklamace Vás budeme informovat e-mailem nebo telefonicky.